John White Media | Bristol Rugby v Cardiff B&I Cup 220213

Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213Bristol Rugby v Cardiff 220213