John White Media | Bristol Rugby v Yorkshire Carnegie 181015

Bristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire CarnegieBristol Rugby v Yorkshire Carnegie